Koulutus sitouttaa myös työntekijät HSEQ-toimintamalleihin

HSEQ on yksi pk-yrityksissäkin yleistyneistä englanninkielisistä lyhenteistä. Suomeksi se tarkoittaa terveyttä (Health), turvallisuutta (Safety), ympäristöä (Environment) ja laatua (Quality). Nämä neljä käsittä ovat entistä tärkeämpiä, koska yritysmaailman toimintamallit ja yritysten keskeinen yhteistyö ovat muuttuneet rajusti. 

Yritysten toiminnalliset rajat ovat hämärtyneet. Enää ei ole kyse vain perinteisestä päähankkijan ja alihankkijan välisestä kauppasuhteesta, vaan paljon monimuotoisemmasta tilaajan ja toimittajan kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät sanojen merkityksen sekä niihin liittyvät toimintatavat ketjun jokaisessa vaiheessa.

Koulutus varmistaa yrityksissä ja muissa organisaatioissa työterveyden ja -turvallisuuden tason Koulutuksella on tärkeä rooli koko HSEQ-termistön istuttamisessa osaksi organisaatiota. Koulutus sitouttaa paitsi yrityksen toiminnallisesti ja myös koko henkilöstön HSEQ-toimintamalliin.

Tutustu lisää työturvallisuuskoulutukseen

Terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun panostaminen on vastuullisuutta – ja siihen kannattaa satsata niin ajallisesti kuin rahallisestikin.

Hyvä maine on yritykselle kilpailuvaltti. Kun HSEQ-käsitteet on sisäistetty koulutuksen avulla ja muutettu käytännön toimintamalleiksi, on mahdollista saavuttaa myös säästöjä esimerkiksi vakuutusmaksuissa sekä tapaturmista ja vahingoista aiheutuvissa menoissa. Yrityksen toiminnasta tulee laadukasta – ja ympäristö kiittää yritystäsi!

Ympäristökoulutukset kehittävät ja säästävät

Ympäristökoulutukset ohjaavat yrityksiä järkevämpään tulevaisuuteen. Ne ovat yksi tapa tuottaa säästöä ja kehittää liiketoimintaa. 

Jotta liiketoiminta olisi kustannustehokasta, yrityksissä tarvitaan laadukasta ympäristöjohtamista, ajantasaista tietoa lainsäädännöstä sekä ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmien, esimerkiksi ISO 14001:n ja ISO 9001:n tuntemusta. Varsinkin laatu- ja ympäristöpoikkeamat, niistä ilmoittaminen sekä niiden käsittely vaativat opettelua, jotta niistä tulee arjen rutiinia.

Vaikka jätteiden lajittelu ja jätekuormien minimointi yhdessä kierrätyksen ja kierrätysmateriaalien käytön kanssa ovat tavallista arkea jo yhä useammassa yrityksessä, korjattavaa silti löytyy. Koulutus on yksinkertainen tapa tarkistaa, onko esimerkiksi jätehuolto, kierrätys ja niihin liittyvä ohjeistus kunnossa. 

Sama koskee kemikaalien käsittelyä, varastointia ja kemikaaliluetteloita sekä niihin liittyvien riskien arviointia. Monilla työpaikoilla käytetään monia erilaisia kemikaaleja, ja työvaiheissa niistä voi vapautua erilaisia terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, joiden riskit on osattava tunnistaa. Kemikaalit voivat olla paitsi ihmisille tai ympäristölle vaarallisia myös aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.

Niissä yrityksissä, joissa käytetään vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, niille on oltava asianmukaiset säilytystilat, niistä on oltava ajan tasalla oleva kemikaaliluettelo ja niiden käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla saatavilla. Kemikaaliluettelon ylläpitäjäksi on nimettävä vastuuhenkilö.

Koulututusta tarvitaan myös materiaali- ja muiden hankintojen, pakkaamisen ja kuljetusten järjestämisessä laadukkaasti ja ympäristöä säästäen. Työmenetelmien ja niissä sovellettavien teknologioiden on oltava ajan tasalla, ja niihin liittyvät työ- ja toimintaohjeet helposti saatavilla.

Tuntosarvet viritettävä moneen suuntaan

Yritys ei voi toimia ilman sidosryhmiä, ja sidosryhmäsuhteiden hallinta ja niihin liittyvien riskien hallinta on osa nykyaikaista liiketoimintaa. Sidosryhmiä on jo organisaation sisällä, esimerkiksi omistajat ja työntekijät, mutta varsinkin organisaation ulkopuolella.

Esimerkkejä sidosryhmistä:

 • Asiakkaat
 • Alihankkijat
 • Tavarantoimittajat
 • Kuljetusliikkeet
 • Rahoittajat
 • Vakuutusyhtiöt
 • Huoltopalvelut
 • Tilitoimisto
 • Kunta
 • Yhteiskunta
 • Oman toimialan järjestöt
 • Työmarkkinajärjestöt
 • Naapurit

Sidosryhmien kirjo on siis hyvin moninainen. Yritykset verkostoituvat liikesuhteissaan ja keskittyvät yhä vahvemmin erikoisosaamiseensa. Ulkopuolisten palvelujen tarve ja merkitys kasvavat – mutta niin kasvaa myös riskien kirjo. Nykyisin ei enää puhuta alihankkijoiden urakoista vaan kumppanuus- ja verkostosopimuksista. 

Pirstoutuneessa tuotantoketjussa yksi työelämän ja -ympäristön laatutekijä on se, että kaikki osapuolet toimivat samoilla pelisäännöillä. Näin voidaan estää väärinkäsityksiä, väärinkäytöksiä ja lisätä turvallisuutta. HSEQ-asioiden kuntoon laittamisessa on kysymys juuri tästä.

Myös koulutusta tarvitaan, sillä se on yksi keino selkiyttää riskienhallinnan periaatteita ja tavoitteita, käydä läpi eri riskienhallinnan työkaluja ja nostaa esille tulleita ongelmakohtia.

Useimmille yrityksille vastuulliset toimintatavat ovat itsestäänselvyys, mutta ne on tehtävä selväksi myös sidosryhmille. Yritysvastuullisuus koskee myös alihankkijoita ja tavarantoimittajia, eikä se saisi olla kumppaneillekaan vain sanahelinää. Yritysvastuullisuus on osa riskienhallintaa ja koskee tulevaisuudessa yhä laajenevassa määrin tietoa ja tietoturvan luotettavuutta.

Dokumentointi auttaa kilpailussa

Varsinkin monien pk-yritysten ongelma on dokumentoinnin puute tai laiminlyönti. On edelleen tavallista, ettei esimerkiksi 20 henkeä työllistävässä perheyrityksessä ole dokumentoitu kaikkia terveyteen, työturvallisuuteen, laatuun ja ympäristöön liittyviä asioita sen enempää perinteisesti paperille kuin nykyaikaisemmilla työkaluilla. Ja jos dokumentit ovatkin järjestyksessä, niin onko ne päivitetty ajan tasalle?

Kun dokumentoinnit on sitten tehty ja niin työnantaja kuin työntekijätkin ovat selvillä asioiden todellisesta tilasta, onkin huomattu, että avoimuus on lisääntynyt ja sen myötä myös keskinäinen luottamus on kasvanut. Tämä taas on kohentanut työpaikan ilmapiiriä ja lisännyt työhyvinvoinnin laatua.

Lue lisää

Perusasioita HSEQ-koulutuksesta

Lataa kalvosarja pdf-muodossa tästä tai katso video.

Pro Koulutuksen logo

Helppo ja kustannustehokas työkalu HSEQ-koulutukseen

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 99 € / vuosi (1–9 henkilöä) 199 € / vuosi (10–29 henkilöä) 399 € / vuosi (30–49 henkilöä) 599 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 399 € / vuosi (10–29 henkilöä) 599 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Yli sadan hengen lisenssikokonaisuudet sopimuksen mukaan.

Pro Koulutus (tulossa syksyllä 2020)

Pro Koulutus on erittäin monipuolinen, mutta helppokäyttöinen koulutusjärjestelmä organisaatiolle, joka haluavat parantaa esim. työturvallisuuden, tietosuojan ja -turvan tai HSEQ-osaamisen tasoa. Järjestelmän avulla asiakkaamme voi ostaa Pro Pilvipalveluiden ja heidän kumppaneiden tekemiä koulutuksia sekä julkaista omia koulutuksia ilman oman järjestelmän rakentamista. Luotuaan oman organisaatiorakenteen asiakas voi avata koulutuksia yksiköittäin/toimipaikoittain/laitoksittain ilman lisäkustannuksia.

Uusinta palveluamme käytetään samalla tavalla kuin kaikkia muitakin Pro-palveluita, joten se ei vaadi erillistä koulutusta. Se on lisättävissä helposti vanhaan palvelukokonaisuuteen ostamalla käyttöoikeus eli lisenssi. Tulemme kertomaan palvelun hinnoittelusta tarkempia tietoja lähiaikoina ja se tulee yllättämään iloisesti mm. pienempien pk-yritysten koulutuksista vastaavat ja ostopäätösten tekijät. Haluamme tarjota korkealaatuista ja käytännönläheistä koulutusmateriaalia kohtuuhintaan. Hyvä koulutus ei ole enää vain isojen organisaatioiden etuoikeus!

Kuinka homma toimii käytännössä?

Asiakas ostaa koulutuksen tai kokonaisen koulutuspaketin määräajaksi ja kouluttaa oman henkilöstönsä itselleen sopivan aikataulun mukaisesti yhdessä tai useammassa ryhmässä. Myöskään itseopiskelua ei ole poissuljettu. Erillisiä koulutustiloja ei välttämättä tarvita eikä koulutuksista aiheudu muitakaan merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Perinteisesti näitä ovat mm. majoitus, kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä menetetty laskutettava työaika. Työvuorolistat ja koulutusten jaksotus voidaan suunnitella siten, ettei tuotantoon tai kassavirtaan tule tarpeettomia katkoksia.

Pro Koulutuksen perusominaisuuksiin kuuluvat:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation kuvaamiseen suunniteltu hakemistopuu-työkalu
 • kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri suorituksia varten

Koulutusjärjestelmään tullaan lisäämään myöhemmin myös tentit saadun asiakaspalautteen ja käyttökokemusten pohjalta.

Ensimmäisen vaiheen suunniteltuja koulutuksien aiheita ovat muun muassa:

 • työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
 • työsuojeluvaltuutettu ja hänen tehtävänsä
 • työturvallisuuslainsäädäntö
 • EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja sen velvoitteet organisaatiolle
 • tulityöt
 • tulityösuunnitelma
 • Whistleblowing-direktiivi
 • Whistleblowing-kanava

HUOM! Verkkokoulutukset on liitettävissä lisäksi yhteistyökumppaneittemme teille räätälöimiin perinteisiin koulutuksiin ja kehityshankkeisiin!

Kerromme tarkempia lisätietoja mahdollisimman pian. Voitte olla myös meihin päin yhteydessä, jos palvelu kiinnostaa ja haluatte osallistua sen kehitykseen. Pro Koulutusta tehdään asiakkaitten aktiiviseen käyttöön ja tarpeisiin.

Tutustu muihin pilvipalveluihimme täällä!

Palvelua toteuttamassa